Articles of association

Articles of Association for Bergen Group (org nr 991 279 539)

Vedtekter for Bergen Group ASA (org nr 991 279 539), sist oppdatert 16. mai 2018.

The Company’s Articles of Association are set out below in Norwegian official form, last updated 16 May 2018.

Norwegian

§ 1

Selskapets navn er Bergen Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet består i å eie og drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr  93 991 018, fordelt på 93 991 018 aksjer à pålydende kr 1. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5

Selskapets styre skal ha fra 5 til 9 medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 7

Selskapet skal ikke ha mer enn en daglig leder, etter styrets nærmere beslutning

§ 8

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;. 
2. Andre saker som etter allmennaksjeloven hører under generalforsamlingen.

§ 9

Selskapet skal ha en valgkomité. Komiteen skal ha 3 medlemmer. Komiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, som også velger komiteens leder. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer og skal gi innstillinger til generalforsamlingen om styrehonorarer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

§ 10

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist, som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang.

§ 11

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets internettside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 12

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingsdagen.

* * *

English

§1

The name of the company is Bergen Group ASA. The company is a public limited company.

§ 2 

The company’s business office is in Bergen municipality.

§ 3 

The scope of the company’s business is to own and operate industry- and other related business, management of capital and other functions for the group, hereunder to participate in or acquire other companies or business.

§ 4 

The share capital of the company is NOK 93 991 018, each with a nominal value of NOK 1 per share. The company’s shares shall be registered in the VPS.

§ 5 

The board of directors shall consist of from 5 to 9 members. The Chairman of the Board is to be elected by the General Assembly

§ 6 

The chairan alone or the managing director and a board member jointly are authorised to sign for the company.

§ 7

The company shall not have more than one managing director, at the discretion of the board.

§ 8

The annual general meeting shall consider the following: 
1. Approval of the financial statements ad the annual report for the year, hereunder distribution of dividends; 
2. Other matters that according to law are appropriate to the general meeting.

§ 9

The company shall have a nomination comittee consisting of 3 members. The members of the committee shall be elected by the general meeting, who also elects the chairman of the committee. The committee shall nominate board members and shallrecommend the board remuneration to the general meeting. The general meeting may resolve an instruction to the work of the nomination committee.

§ 10

Shareholders wishing to participate at general meetings shall inform the company within a deadline which shall be stated in the notice to the general meeting. The deadline may not expire prior to 5 days before the general meeting. In the event the shareholder has not notified the company within the correct deadline, the shareholder may be denied participation.

§ 11

Documents related to matters that are to be discussed at the company’s general meeting, including documents which pursuant to law shall be included in or enclosed to the notice of the general meeting, are not required to be sent to the shareholders if such documents are available at the company’s website. A shareholder may nevertheless request that documents which relate to matters to be discussed at the general meeting are being sent to him.

§ 12

The right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition has been entered into the shareholder register the fifth workday prior to the day of the general meeting.

* * *